Verkoopsvoorwaarden

Wimpau BVBA, met maatschappelijke zetel te 2430 Laakdal en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0543.443.785 . email: info@wimpau.be – website: www.wimpau.be

Alle door WIMPAU afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden.

Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen WIMPAU en de klant, die deze erkent te aanvaarden. Enkel schriftelijk opgemaakte afwijkingen en bijzondere overeenkomsten kunnen afwijken van deze voorwaarden, maar dan nog blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Offertes en prijsopgaven

Offertes en prijsopgaven worden onder voorbehoud en zonder verplichting opgemaakt vanwege WIMPAU. Offertes en prijsopgaven zijn enkel geldig voor de duur vermeld op deze opgaven. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige bestellingen en/of afspraken.
WIMPAU beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bestelling en/of offerteaanvragen aan WIMPAU toevertrouwd, tenzij men schriftelijk meedeelt dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, adres en het ondernemingsnummer van deze derde wordt meegedeeld aan WIMPAU. Diegene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
Elke annulering van bestelling dient schriftelijk te gebeuren door de klant.

Uitvoering en levering

Private label uitvoeringen zijn pas definitief na schriftelijke goedkeuring door de klant van recepturen, labels en verpakkingen. Er kan WIMPAU niks ten laste worden gelegd na goedkeuring van de klant van deze zaken.

WIMPAU is voor private label uitvoeringen niet aansprakelijk voor aangiftes die moeten gebeuren bij het anti-gifcentrum van de landen waar de klant zijn producten op de markt brengt.

Leveringen die door WIMPAU gedaan worden, zoals overeengekomen in de offertes, reizen op risico van de koper, zelfs bij franco levering.

Leveringsvoorwaarden en franco leveringsbedragen zijn deze die vermeld zijn in de offertes en prijsopgaven.

Alle klachten ivm uitgevoerde opdrachten/bestellingen/leveringen dienen schriftelijk binnen de acht dagen na uitvoering en na datum van onze factuur te worden gericht aan WIMPAU. Bij latere meldingen kan WIMPAU onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld.

Na aftekening van de leveringsnota en/of afhaalnota ter plaatse door de klant of zijn aangestelden kan WIMPAU niet aansprakelijk worden gesteld voor tekorten of fouten in de leveringen. De klant dient voor aftekening alle goederen te controleren op correctheid.

Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Laakdal tenzij er een vervaldatum vermeldt is op offertes, prijsopgaven en/of facturen.
Bij niet tijdige betaling van de facturen is de debiteur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand alsmede een vast kostenbedrag van 40 euro.

Door de bestelling en aanvaarding van de factuur aanvaardt de cliënt onze factuurvoorwaarden en verzaakt hij aan eventuele andersluitende eigen voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de offerte en/of prijsopgaven.
De geleverde goederen blijven eigendom van WIMPAU tot op het moment van volledige betaling van de factuur. Enkel de rechtbank van Turnhout is bevoegd bij betwistingen.

Aansprakelijkheid

WIMPAU kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor welke vorm van schade ook die het gevolg is van :

  • Foutieve opslag van de producten in de magazijnen van de klant
  • Schade aan de producten door opslag onder de 15°C in de magazijnen van de klant
  • Verkeerd of onoordeelkundig gebruik van onze producten door de klant, zijn aangestelden of zijn afnemers (zonder beperkend te zijn gaat het over overdosering, vermengen met andere chemicaliën, negeren van veiligheidsvoorschriften bepaald in de MSDS fiches

Elke klant die de producten van WIMPAU doorverkoopt wordt verondersteld zijn cliënteel alle inlichtingen en verplichte documenten te bezorgen die door WIMPAU ter beschikking werden gesteld. Private label recepturen die na goedkeuring door de klant niet het gewenste resultaat opleveren, kunnen geen aanleiding geven tot terugname door WIMPAU.

Overmacht

Indien WIMPAU de opdrachten/bestellingen/leveringen niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de klant, gebrek aan vervoer, schaarste van grondstoffen op de markt, wijzigingen van grondstoffen door Europese regelgevingen, heeft WIMPAU het recht om de opdrachten/bestellingen/leveringen uit te stellen of te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

Als WIMPAU bij het optreden van bovenvermelde overmacht al een gedeeltelijke uitvoering van de opdrachten/bestellingen/leveringen heeft gedaan, is WIMPAU gerechtigd deze reeds uitgevoerde zaken te factureren en is de klant gehouden deze factuur te betalen.